Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán hlavných úloh   základnej školy  v školskom roku 2015/2016

 1. Úlohy vo výchove a vzdelávaní:
 • dôsledné dodržiavanie časovo – tematických plánov a osnov zo všetkých predmetov
 • vypracovať časovo tematický plán pre nový predmet v 2. ročníku informatická výchova v súlade so školským vzdelávacím programom
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania
 • venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky, záškoláctvo okamžite riešiť so zákonnými zástupcami žiaka a zriaďovateľom
 • úzko spolupracovať s výchovným poradcom, spoločne problémy žiakov, spolupracovať so zriaďovateľom a radou školy
 • podľa možností vytvoriť krúžkovú činnosť, zapojiť všetkých žiakov do krúžkov formou vzdelávacích poukazov
 • v zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa pomáhať rómskym deťom začleniť sa do školy, vytvárať im vhodné podmienky pre ich vzdelávanie s ostatnou populáciou
 • do časovo-tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie foriem diskriminácie, rasizmu
 • zapracovať do plánu práce školy a tematických plánov a plánov ŠKD využívanie prvkov environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencia drogových závislostí /besedy, výstavy, práca s náučnou literatúrou a iné./
 • v mimoškolských aktivitách pripraviť žiakov na rôzne kultúrne podujatia organizované obcou a inými spoločenskými organizáciami
 • ŠKD využívať v mimo vyučovacom čase k uspokojovaniu záujmov žiakov a dodržiavať platnú legislatívu a zákony / č.140/1995 Z.z., č.28/1995 Z.z. a vyhl. 588/2004 Z.z./
 • umožňovať pedagogickým zamestnancom účasť na vzdelávacích seminároch organizovaných KŠU Trnava, SŠU Skalica a tým zbierať kredity
 • pravidelne sa zúčastňovať metodických zasadnutí málotriednych škôl okresu Skalica a Senica

     2. Riadiaca činnosť, činnosť vyučujúcich:

 • venovať pozornosť kvalite riadenia pedagogickému procesu jej dôslednej analýze, plánovaniu, kontrole
 • pravidelne kontrolovať predpísanú dokumentáciu triedneho učiteľa, vedúcich krúžkov v ŠKD
 • zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zmysle vyhlášky MŠ SR č.42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 • do obsahu pracovných porád zaraďovať otázky školskej legislatívy za účelom zvyšovania právneho vedomia zamestnancov
 • plniť úlohy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich, protipožiarnej a civilnej ochrany

3. Spolupráca školy:

 • spoločná spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a špeciálnym pedagógom, v rámci ochrany detí a telesného zdravia žiakov venovať pozornosť aktívnej ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi
 • zamedziť šikanovaniu v škole, agresívnemu správaniu, záškoláctvu
 • zabezpečiť psychologické vyšetrenia a iné pri výrazných zmenách v správaní žiakov, odklad školskej dochádzky, integrácia žiakov
 • spolupráca s materskou školou, skvalitnenie spolupráce s MŠ, pozývať zástupcov  z MŠ k zápisu detí do 1. ročníka, organizovať spoločné kultúrne a spoločenské podujatia
 • spolupráca s obcou a spoločenskými organizáciami, zapájanie žiakov do programov, zúčastňovať sa kultúrnych a športových akcií

    4. Špecifické úlohy:

 • zapracovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do časovo tematických plánov všetkých vyučovacích predmetov
 • posilňovať predovšetkým čitateľskú gramotnosť, využívať podujatia knižníc vo forme besied, rozhovorov s deťmi o knihách atď.
 • dodržiavať platnú legislatívu týkajúcu sa integrácií žiakov a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracovať s detským integračným centrom, so špeciálnou pedagogickou poradňou, logopédom, pedagogicko-psychologickou poradňou a využívať ich služby a rady